ارایه مشاوره در خصوص استقرار نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی و خصوصی